HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM Temporary Management

Interim management polega na ograniczonym mianowaniu zewnętrznych menedżerów, którzy podejmują się tymczasowo zadań związanych z zarządzaniem ze względu na brak zasobów, wymaganej wiedzy specjalistycznej lub wolne wakaty. Interim Menedżerowie to zazwyczaj osoby pracujące na własny rachunek, którzy pełnią w przedsiębiorstwie funkcję kierowniczą w związku z określonym projektem, zadaniem związanym z zarządzaniem lub pilnym brakiem personelu, na uzgodniony okres czasu. Są oni wynagradzani poprzez wystawianie faktur w oparciu o uzgodnione wcześniej stawki dzienne. Tymczasowe stanowiska menedżerskie kończą się albo po upływie określonego w umowie okresu czasu, albo wcześniej, po pomyślnym zakończeniu zadań uzgodnionych w umowie, chyba że umowa zostanie przedłużona na nowe zadania.

Interim Menedżerowie są regularnie zatrudniani na stanowiskach kierowniczych lub w programach i projektach, gdzie zarządzają i realizują strategiczne lub ważne zadania operacyjne.

Interim Menedżerowie Future Manager to doświadczeni menedżerowie liniowi, którzy od wielu lat ponoszą odpowiedzialność za pierwsze i drugie szczeble zarządzania w przedsiębiorstwach. Są oni zatem w stanie sprostać złożonym wyzwaniom. Dysponują umiejętnością przekonywania klientów, partnerów biznesowych i udziałowców oraz zarządzania podległymi im pracownikami w sposób zmotywowany i zorientowany na wyniki.

Interim Menedżerowie biorą na siebie odpowiedzialność operacyjną za zadania i projekty strategiczne jako kierownicy liniowi lub kierownicy projektów w firmach klientów.